آماده سازی و تدارک سفره حضرت رقیه در حسینیه مرکزی مبارکه

img_0228 img_0221

img_0250 img_0239

img_0317 img_0301

img_0332 img_0319

img_0341 img_0334