پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

img_1314 img_1299

img_1339 img_1326

img_1272 img_1255 img_1238 img_0982

img_0852 img_0864 img_0951 img_0964

img_0830 img_0843 img_0846