پس از اتمام جلسه هیئت امناء امام جمعه ، شهردار و اعضای هیئت امناء حسینیه مرکزی مبارکه از خادم الحسین (ع) حاج محمد رحیمی در بیمارستان محمد رسول الله مبارکه عیادت کردند.

11 10

14 12

8

9

6 7

15