دعای عرفه حسین بن علی (ع) در حسینیه مرکزی مبارکه قرائت شد

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۸-۵۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۸-۴۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۸-۳۹

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۹-۳۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۸-۵۹

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۳-۴۳ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۳-۳۲

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۴-۴۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۴-۳۲

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۲-۴۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۸-۳۱

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۲-۰۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۲-۲۹