گزارش تصویری اختصاصی : عزاداری مردم مبارکه در شب ششم محرم – حسینیه مرکزی مبارکه

IMG_5437 IMG_5454

IMG_5407 IMG_5403 IMG_5371

IMG_5231

IMG_5294 IMG_5308

IMG_5235 IMG_5268 IMG_5271

IMG_5208 IMG_5210 IMG_5214

IMG_5177 IMG_5188 IMG_5196 IMG_5202

IMG_5159 IMG_5160 IMG_5163

IMG_5138 IMG_5156 IMG_5158

IMG_5108 IMG_5110 IMG_5129