گزارش تصویری دریافتی : عزاداری شب ششم محرم در حسینیه مرکزی مبارکه

عکس: مهسا اسماعیلی

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۳۳ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۳۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۳۷

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۲۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۳۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۳۲

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۲۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۲۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۲۵

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۱۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۱۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۲۰

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۱۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۱۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۱۴

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۰۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۰۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۰۶

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۸-۵۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۸-۵۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۹-۰۰

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۸-۵۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۸-۵۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۰-۳۸-۵۴