گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در شب هشتم محرم – حسینیه مرکزی مبارکه

IMG_5729 IMG_5732 IMG_5713

IMG_5769 IMG_5771 IMG_5832 IMG_5836

IMG_5703 IMG_5735 IMG_5763

IMG_5686 IMG_5689 IMG_5699

IMG_5671 IMG_5676 IMG_5683