جهت پرداخت کمک های نقدی، غیر نقدی، فکری و اجرایی برای مشارکت در ساخت حسینیه، به مسئولین حسینیه مراجعه نمایید.

می توانید کمک های خود را به شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۱۳۰۳۵۱۴۳۶ بانک سپه (قابل واریز در کلیه شعب بانک سپه در سراسر کشور) به نام امور فرهنگی حسینیه مرکزی مبارکه واریز نمایید.